Bài viết liên quan

 

1.      Tạo components cơ bản

2.      Chỉnh sửa components

3.      Tạo Dynamic component

 

 

CHỈNH SỬA MỘT COMPONENTS

 

            Khi bạn chỉnh sửa Components SketchUp, bạn có thể chỉnh sửa định nghĩa Components hoặc thể hiện. Khi bạn chỉnh sửa định nghĩa, bạn thay đổi mọi thể hiện Components. Khi bạn chỉnh sửa thể hiện, Components trở thành một Components duy nhất(Make unique) và không còn phản ánh các thay đổi đối với các Components cùng loại của nó.

            Ví dụ: giả sử bạn đang lập mô hình hàng rào. Trong mô hình hàng rào của bạn, được hiển thị trong hình dưới đây, Components Fence Panel chứa các Components phụ: Post, Rail và Picket.

Chỉnh sửa một ví dụ hoặc định nghĩa thành phần SketchUp.

Các phần sau đây giải thích một số cách khác nhau mà bạn có thể chỉnh sửa các Components, sử dụng Components Fence Panel làm ví dụ.

Mục lục

 

1.      Chỉnh sửa tất cả các phiên bản của một Components

2.      Thay đổi một trường hợp Components đơn

3.      Thay thế tất cả các trường hợp Components bằng một Components khác

4.      Chỉnh sửa một Components với các công cụ Solid

 
 

1.       Chỉnh sửa tất cả các phiên bản của một Components

Để chỉnh sửa tất cả các phiên bản của một Components, hãy làm theo các bước sau:

1.      Mở Components bạn muốn chỉnh sửa. Trong ví dụ này, đó là Components Picket. Để mở, bạn có thể bấm đúp vào Components. Hoặc chọn nó, chuột phải lựa chọn và chọn Edit Component.

2.      Sử dụng các công cụ vẽ SketchUp để chỉnh sửa Components của bạn. Trong ví dụ này, chúng tôi đã sử dụng công cụ Line, Tape Measure, Arc 2 Point và Push/ Pull để thay đổi đỉnh của Components Picket. Tất cả các trường hợp Components thay đổi khi bạn vẽ.

Khi bạn chỉnh sửa định nghĩa thành phần SketchUp, tất cả các phiên bản thành phần sẽ tự động cập nhật

3.      Nhấp vào bên ngoài Context của Components và lưu công việc của bạn. SketchUp tự động cập nhật định nghĩa Components để cập nhật các chỉnh sửa của bạn.

Sau khi bạn chỉnh sửa định nghĩa thành phần SketchUp, nhấp vào bên ngoài ngữ cảnh để xem các chỉnh sửa của bạn

2.       Thay đổi một phiên bản Components đơn

            Giả sử bạn muốn chỉnh sửa chỉ một phiên bản của một Components. Ví dụ: có lẽ bạn muốn mô hình hóa hai hoặc nhiều Style picket để bạn có thể thử nghiệm các tùy chọn. Thực hiện theo các bước sau để chỉnh sửa một phiên bản nhưng để lại các phiên bản Components khác như sau:

1.      Chọn trường hợp Components mà bạn muốn chỉnh sửa.

2.      Bấm chuột phải vào phiên bản đã chọn và chọn Make Unique, như thể hiện trong hình. Nếu bạn mở bảng Entity Info, bạn sẽ thấy rằng SketchUp thay đổi Definition bằng cách thêm #1 hoặc một cái gì đó tương tự. Bằng cách làm cho cá thể trở nên riêng biệt, về cơ bản bạn đang tạo một Components mới dựa trên bản gốc của bạn.

Để chỉnh sửa một phiên bản của thành phần SketchUp, chọn Make Unique

3.      Mở các Components duy nhất. Để mở, bạn có thể bấm đúp vào Components. Hoặc chọn nó, bấm chuột phải vào lựa chọn và chọn Edit Component.

4.      Sử dụng các công cụ vẽ của SketchUp để thay đổi Components. Trong trường hợp này, chúng tôi đã thực hiện một thay đổi nhỏ bằng cách chọn các cạnh ở mỗi bên của picket và di chuyển chúng vào bên trong 5/16 inch. Điều này làm cho chiều rộng của picket hẹp hơn một chút.

Mở ngữ cảnh thành phần SketchUp để chỉnh sửa thành phần

5.      Nhấp vào bên ngoài Context Components khi bạn chỉnh sửa xong. Trong hình, bạn có thể thấy rằng một picket hẹp hơn một chút so với những cái khác.

Khi bạn hoàn thành chỉnh sửa một phiên bản thành phần, nhấp vào bên ngoài ngữ cảnh của nó để xem các thay đổi

3.       Thay thế tất cả các phiên bản Components bằng một Components khác

            Khi bạn sử dụng các phiên bản của cùng một Components trong một mô hình, bạn có thể dễ dàng thay thế tất cả các phiên bản của một Components bằng một Components hoàn toàn khác. Để thay thế một Components này bằng một Components khác, hãy làm theo các bước sau:

1.      Trong bảng Components, nhấp vào biểu tượng In Model.

2.      Trong khu vực liệt kê tất cả các Components trong mô hình của bạn, hãy nhấp chuột phải vào Components bạn muốn thay thế và chọn Select Instances.

3.      Vẫn trong bảng Components, điều hướng đến Components bạn muốn sử dụng thay thế.

4.      Nhấp chuột phải vào Components mới và chọn Replace Selected từ menu xuất hiện.

 

4.       Chỉnh sửa một Components với các công cụ Solid

            Khi bạn chỉnh sửa một Components bằng các công cụ Solid, các bước sẽ khác một chút so với các bước để chỉnh sửa các Components với các công cụ vẽ khác.

Lưu ý: Để bắt đầu, nếu bạn muốn sử dụng các công cụ Solid để chỉnh sửa một Components con trong một Components, bạn cần phải explode Components chính. Ví dụ: để chỉnh sửa Components Picket bằng công cụ Subtract, một trong những công cụ Solid, bạn cần explode Components Hàng rào để bạn có thể nhấp vào Components Picket ngay sau khi chọn đối tượng cắt. Sau khi chỉnh sửa xong Components Picket, bạn có thể tạo lại Components Hàng rào.

Các bước sau đây giải thích cách chỉnh sửa một Components bằng các công cụ Solid, sử dụng mô hình hàng rào làm ví dụ:

1.      Chỉnh sửa Components bằng công cụ Solid. Trong ví dụ này, công cụ Subtract cắt một lỗ trong Components Picket. Trong bảng Entity Info, lưu ý rằng tên của cá thể Components thay đổi từ Picket thành Difference.

Sau khi bạn chỉnh sửa một thành phần bằng công cụ Solid, thành phần đó trở thành một thể hiện thành phần duy nhất

2.      Để cập nhật định nghĩa Components sao cho tất cả các lựa chọn phản ánh các thay đổi của bạn, hãy nhấp chuột phải vào bộ chọn đã sửa đổi và chọn Create Component.

3.      Trong hộp thoại Create Component, đảm bảo Components khớp với tên Components gốc. Trong ví dụ này, tên đó là Picket.

4.      Nhấp vào nút Create. Một hộp thoại hỏi bạn có muốn thay thế định nghĩa Components không.

Cập nhật tất cả các phiên bản của một thành phần với các thay đổi của bạn

5.      Bấm Yes. Tất cả các phiên bản của Components của bạn phản ánh sự thay đổi bạn đã thực hiện với công cụ hoặc công cụ Solid.

6.      (Tùy chọn) Nếu bạn đã explode  một Components để truy cập các Components con, bạn có thể tạo lại Components đó. Ví dụ: chọn tất cả các thực thể trong hàng rào được cập nhật và tạo lại Components Fence Panel.

Nếu bạn làm nổ một thành phần để chỉnh sửa một thành phần con bằng các công cụ Solid, hãy tạo lại thành phần cha

Sketchup
Extension
Layout
Academy