Các bạn viết liên quan Profile Builder 3


REMOVE TRIMS

Giới thiệu công cụ

     Công cụ xoá phần cắt của một profile đã chọn.  Khi các phần góc của Profile có hình dạng bất định do giao với các Profile khác. Các bạn có thể sử dụng công cụ này để xoá hình dạng bất định đó

 Remove Trims :

       

         

Xem video để hiểu rõ hơn về công dụng

Sketchup
Extension
Layout
Academy