Path Mode & Revert Path Mode


 Path Mode:

            Chế độ đường dẫn: Hiển thị đường dẫn và tiết diện cắt ngang của một Profile

            Công cụ giúp chuyển đổi các mô hình Profile trở thành mô hình lưới với các đường thẳng của đường dẫn đã thiết lập. Các tiết diện cắt ngang của Profile đó sẽ bố trí tại ví trị giữa của đường đẫn đó

 Revert Path Mode:

Chuyển chế mô hình chế độ đường dẫn thành 3D

Xem video để hiểu rõ hơn về công dụng


Sketchup
Extension
Layout
Academy