Các bạn viết liên quan Profile Builder 3


Trim to Face Tool

Giới thiệu công cụ

Công cụ Trim to Face Tool  giao một Profile tới một mặt phẳng đã chọn

 Trim to Face Tool :           

            Kéo dài một Profile tới mặt phẳng đã chọn. 

Lưu ý: Mặt phằng đó phải đảm bảo giao nhau với đường dẫn của Profile muốn kéo dài

Xem video để hiểu rõ hơn về công dụngSketchup
Extension
Layout
Academy