Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 

Layout to Model


Tổng quát 

Tính năng giúp chuyển đổi các ký hiệu 2D hoặc bản vẽ mặt bằng ở thành 3D.  các ký hiệu 2D được liên kết với các mô hình 3D sẽ hỗ trợ nhanh trong quá trình lên ý tưởng mô hình trong Sketchup.
Người dùng có thể dựa vào các mặt bằng trong thư viện và sắp xếp lại bố cục của nó. Với click chuột bạn sẽ có ngay một mô hình 3D 

Video hướng dẫn

Sketchup
Extension
Layout
Academy