Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 

Thiết lập và hiển thị thông tin mô hình


Giới thiệu

Công cụ giúp các bạn viết và xem thông tin của mô hình trong Sketchup. Với công cụ này, bạn bạn có thể tạo văn bản trong Sketchup để ghi chú các yêu cầu trong khi thiết kế


Video hướng dẫn

Hướng dẫn công cụ
Sketchup
Extension
Layout
Academy