Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 

Công cụ viết văn bản 

 

Giới thiệu  

Công cụ giúp tạo ra các đoạn ghi chú và chỉnh sửa dễ dàng trong Sketchup.
Các bạn có thể lựa chọn nhiều phong chữ, kiểu chữ và các tính năng khác nhau cho Text
 
Hướng dẫn thêm Text cho Sketchup
 

 
Sketchup
Extension
Layout
Academy