Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 

Chọn các bản sao

Khái quát về các công cụ

Công cụ giúp người dùng chọn nhiều bản sao của một mô hình đã chọn để di chuyển hoặc thay đổi nó
Bạn cũng có thể chọn tất cả các bản sao nằm ở trong các Group hoặc Component khác mà không cần truy cập vào mô hình

Sketchup
Extension
Layout
Academy