Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 

Gán một mô hình 3D cho một biểu tượng 2D


Tổng quát

 Công cụ gán mô hình 3D vào ký hiệu 2D. Với các ký hiệu 2D đã được liên kết với mô hình 3D, người dùng có thể nhanh chóng nhập các mô hình 3D với công cụ 'Layout to Model' . 


Video hướng dẫn

Sketchup
Extension
Layout
Academy