Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 


Dán Group - Component vào mặt phẳng


Tổng quát


Công cụ này sẽ dán một Group - Component vào một mặt đã chọn. Các đối tượng sẽ có gốc toạ độ nằm trong mặt phẳng. Video hướng dẫn

Sketchup
Extension
Layout
Academy